CROSS SECTION


  • ซีลยาง e-profiles (2).JPG
    ซีลยาง e-profiles เป็นซีลยางโปรไฟล์ที่มีหน้าตัด ( Cress-section ) " e " เหมาะสำหรัยการใช้งานเป็นซีลยาง เช่น ซีลยางขอบประตู ซีลฃยางขอบประตูตู้อบ ซีลยางกันควัน ซีลยางขอบประตูห้องพ่นส...
Visitors: 77,326